Norsk KPI august 2014

  • Norsk kjerneinflasjon på 2,6% år/år, mye høyere enn både Norges Banks estimat på 2,15%
  • Sammen med sterke norske makrotall i sommer, styrker dette troen vår om ingen rentekutt fra
    Norges Bank
  • Faktisk mener vi dette øker sannsynligheten for tidligere renteheving enn det Norges Banks
    eksisterende rentebanke tilsier
  • Markedskonsensun for KPI JAE-inflasjonen var 2,0%. Kronen dermed styrket mot EUR med 7øre
    og FRA-rentene litt ut på kurven har steget 7-8bp

Mat- og flybillettprisene bak den sterke veksten
Matprisene steg med hele 3,1% m/m og var dermed individuelt sett den største bidragsyteren til det
sterke inflasjonen i juli. Riktignok er denne komponenten volatil, men graf 3 nedenfor viser at
trendveksten har steget siden forrige bunn i desember 2013. Vi kan dermed si at høy matprisinflasjon
ikke er en tilfeldig faktor som forsvinner etter en måned eller to med sterk vekst. Dog tror vi ikke på
noe vanvittig videre inflasjonsoppgang i denne komponenten, ettersom jordbruksoppgjøret i år var
relativt moderat.

Prisene å flyreiser var en annen av hovedbidragsyterne bak den sterke kjerneinflasjonen. Denne
komponenten er særdeles volatil og vanskelig å bli klok på. Vi skal ikke legge altfor stor vekst på juliveksten,
ettersom den kom etter to måneder med stort fall – altså kan det hende det kun var en
korreksjon. Når det er sagt, kommer man ikke unna at indeksen har steget ganske spenstig siden
januar i år, jfr. graf 4.

Kjerneinflasjonen markant høyere enn Norges Banks anslag – økt sannsynlighet for
renteheving tidligere enn Norges Banks nåværende rentebane
Norges Banks KPI-JAE inflasjonsanslag for juli er 2,15%, hvilket betyr at kjerneinflasjonen nå er hele
45bp høyere enn dets anslag. Selv tatt høyde for det faktum at kjerneinflasjonen var 25bp lavere enn
Norges Banks anslag i 2.kv 2014, er dette et «rente opp-argument». I samme gate kan vi nevne de
sterke boligpristallene som vi så i forrige uke, de generelt sterke norske makrotallene som vi har sett i
sommer samt den videre bedringen i amerikansk økonomi og derav et mer haukaktig Fed. Alt dette
øker sannsynligheten for at Norges Bank vil måtte heve renten tidligere enn dets nåværende
rentebane tilsier (mai 2016 er første hele renteheving i sentralbankens rentebane).

Den største nedsiderisikoen er selvsagt oljeinvesteringene, men selv den mener vi ikke kan legitimere
et så lavt rentenivå.

PDF

Andre nyheter