Ukerapport bank 26/2014

Sterk gjeldsvekst i de yngste husholdningene

Norges Bank la frem Pengepolitisk rapport og råd om motsyklisk buffer i forrige uke. Rådet er unntatt offentlighet inntil Fin.dep fatter sin beslutning.Basert på det offentliggjorte beslutningsgrunnlaget vil vi anta at rådet er uendret buffer på 1%.

Konklusjoner
Norges Bank la frem Pengepolitisk rapport og råd om motsyklisk buffer i forrige uke. Rådet er unntatt offentlighet inntil Fin.dep fatter sin beslutning. Basert på det offentliggjorte beslutningsgrunnlaget vil vi anta at rådet er uendret buffer på 1%.
Sentralbanken sier at indikatorene for finansielle ubalanser er på høye nivåer, men det er ikke grunnlag for å si at ubalansenebygger seg videre opp (de er heller marginal ned i 2Q). NB viser i en årskullsanalyse at en stor del av kredittveksten de siste årene er kommet fra økt gearing i de yngste husholdningene (ikke uventet) samt at andelen lån fra husholdninger med gjeldsbelastning utover 5X disp inntekt er økt fra 15% til 35% av total gjeld siden slutten av 90’tallet. Fortsatt lav styringsrente og fallende utlånsmarginer vil understøtte økende boligpriser fremover. Blir boligprisveksten for sterk tror vi NB vil vurdere å heve motsyklisk buffer 25-50bps, alternativt vil regulator kreve høyere egenkapitalandel og/eller redusert muligheter for avdragsfrihet. Sentralbanken sier også at de regionale sparebankene trolig må tilpasse seg SIFI krav (min 13% CET 1), selv om de ikke er SIFI – på linje med våre egne konklusjoner. Kursmessig falt norske og svenske banker tilbake 1% i forrige uke. Vi tror en høyere prising av både svenske banker og DNB vil stimulere til bedre prising av sparebankene også, spesielt i lys av en betydelig reduksjon i emisjonsrisiko.
Sektoren er i dag priset på P/B 0.86 (2014 bok) og P/E 7.9 på 2015E.

Pdf

Andre nyheter