Ukerapport bank 35/2014

Kommentarer: Store forskjeller i driftsinntekter pr årsverk i norske banker

Å måle kostnads- og inntektseffektivitet i norske banker har alltid vært utfordrende. Tilsynelatende store forskjeller kan forklares med variasjon i forretningsområder og kapitalintensitet.
Samtidig er det også åpenbart ulikheter grunnet effektivitet.

Konklusjoner
Å måle kostnads- og inntektseffektivitet i norske banker har alltid vært utfordrende. Tilsynelatende store forskjeller kan forklares med variasjon i forretningsområder og kapitalintensitet. Samtidig er det også åpenbart ulikheter grunnet effektivitet. Vi gjør et forsøk og har benchmarket bankene på enkle parametre. Driftskostnadene pr årsverk er relativt like, men driftsinntektene varierer overraskende mye. Variasjon i rentenetto pr hode forklares i stor grad av utlån pr årsverk (effektivitet?), mens bankens rentemargin betyr svært lite, overraskende nok. Med et skråblikk kan man si: “Overflødige” årsverk koster like mye som produktive årsverk, men bidrar i mindre grad med driftsinntekter. En del av variasjonen mellom bankene kan sikkert også forklares av mer naturlige årsaker. Fin.dep fastsatte forskrifter for gjennomføring av CRD IV før helgen, overgangsregler for fradrag for eierskap i andre finansinstitusjoner (ikke-vesentlige) hindrer br åskift i CET 1 for flere lokale banker. Bankaksjer ute og hjemme reagerer positivt på potensielle kvantitative lettelser fra ECB for å støtte opp økonomien og bekjempe deflasjonsfaren.
Regionale norske banker fremstår i dag som moderat priset på P/B 0.87 (2014 bok) og P/E 7.9 på 2015E.

Kommentarer
1. Kursutvikling i 2014: Regionale sparebanker +6%, lokale +14% mot Oslo Børs 11% og DNB +7%.
2. Aktuelt egenkapital: Markedets implisitte avkastningskrav til egenkapitalen er omtrent 7-14%.
3. Aktuelt fremmedkapital: Benchmark kystbanker fondsobligasjon +315bps, ansvarlig +145bps, senior +49bps og OMF +24bps.
4. Aktuelt makro: Fallende konjunkturbarometre i euro-sonen, trendskifte i vekst eller “bare” Ukraina?.
5. Prisingssyklus: Basert på 2014 boken er regionbankene priset til P/B 0.87 og lokalbankene til P/B 0.66.
6. Ukegraf: Store forskjeller i driftsinntekter pr årsverk i norske banker.


PDF 35/2014

Andre nyheter