Ukerapport bank 38/2014

Kommentarer: Rentemargin norske banker moderat internajsonalt.  NDA ute med AT1


Konklusjoner
Rentemarginen for norske banker er betydelig opp fra lave nivåer i 2012 og har bidratt til økt lønnsomhet for sektoren. Dagens marginnivå i seg selv er imidlertid ikke høyt i en internasjonal sammeneheng, marginnivået
for norske banker i sum er på nivå med eller lavere enn i andre vestlige land.
Marginen på boliglån er historisk høy, men innskuddsmarginen er også historisk lav. Differansen mellom rente på boliglån og innskudd er dermed heller ikke særegen høy i Norge. Vi venter imidlertid fortsatt marginerosjon fremover på økt konkurranse. Det svenske finanstilsynet har brukt noe tid på å klargjøre regelverket for fondsobligasjoner (ønsket i utgangspunktet høy 9% trigger for konvertering). Nordea er nå i markedet som første svenske bank med utsedelse av fondsobligasjon/CoCo, motivert av regulatorisk klarhet og positive kredittmarkeder. Innslagspunktet for tapsabsorpsjon er satt til 8% for konsernet (og “5.125% for solo bank”). Tilsvarende innsteg var 7% for Danske Banks utstedelse i mars samt banker i UK under tidligere transaksjoner. Nordea har målsetting om fondsobligasjoner og ansvarlig lån tilsvarende 3.5% av beregningsgrunnlaget, en utstedelse på 1.5% tilsvarer EUR 2.3mrd. Regionale norske banker fremstår i dag som moderat priset på P/B 0.91 (2014 bok) og P/E 8.4 på 2015E.

Kommentarer
1. Kursutvikling i 2014: Regionale sparebanker +11%, lokale +21% mot Oslo Børs 11% og DNB +9%.
2. Aktuelt egenkapital: Markedets implisitte avkastningskrav til egenkapitalen er omtrent 7-14%.
3. Aktuelt fremmedkapital: Benchmark kystbanker fondsobligasjon +315bps, ansvarlig +145bps, senior +49bps og OMF  +24bps.
4.Aktuelt makro: Regionalt nettverk melder om fortsatt moderat vekst i Norge. Oljeleverandører ser svak vekst.
5. Prisingssyklus: Basert på 2014 boken er regionbankene priset til P/B 0.91 og lokalbankene til P/B 0.70.
6. Ukegraf: Rentemargin i norske banker er ikke høy internasjonalt sett.


PDF 38/2014

Andre nyheter