Ukerapport bank 42/2013

Finansdepartementet offentliggjorde i dag sitt forslag til nytt gulv for risikovekter på boliglån. Ved justering av LGD vil gulvet tilsvare en minimums risiko vekt på ca 20%, men annonserte fremtidige justeringer av sannsynlighet for mislighold (PD) vil øke dette med omtrent 3%-poeng  basert på våre estimater

Som ventes videreføres også Basel I gulvet ut 2017. Effekten for bankenes kapitaldekning varierer med størrelse på gulvtillegget. For de fleste har dagens forslag ingen/mindre effekt, men en justering av PD i fremtiden kan redusere dagens CET I med 0 – 70bps. Endring i LGD skal tre i kraft fra januar 2014 og gjelder også utenlandske bankers norske filialer. Regjeringsskiftet skaper noe usikkerhet om forslaget vil oppleve endringer. Skjerpede kapitalkrav til boliglån kan eventuelt også reflekteres i en lavere motsyklisk buffer. Arbeidet med systemviktige banker og SIFI buffer ventes avslutted våren 2014. Endring av normrenten med 50bps øker renten på subsidierte boliglån hos Statens Pensjonskasse (ca 70mrd pt) fra 2.3% til 2.8%. Verdsettelsen av regionbankene fremstår som moderat på P/B 0.80, men videre reprising i det korte bildet krever regulatorisk klarhet rundt størrelse på motsyklisk buffer, som først ventes i 1Q14. 

PDF

Andre nyheter