Ukerapport bank 46/2016

Bedre rentemargin enn ventet i 3Q, verdsettelse fortsatt moderat

Konklusjon
Den underliggende driften i norske banker var generelt sett bedre enn ventet i tredje kvartal. Rentemarginen styrkes på høyere innskuddsmargin, men den fulle effekten av en kollektiv reduksjon i boligmarginer blir først synlig i første kvartal 2015.

Fokuset på kostnadseffektivitet er tiltagende i takt med forventninger om marginpress og lavere utlånsvekst. Vi tror bankene må innrette seg mot nullvekst for å opprettholde sin posisjon på kostnadskurven relativt til DNB og svenske banker.
Overgang til CRD IV hemmer delvis kapitalbygging i 3Q for flere av regionbankene (engangseffekt), økningen for lokale banker er av midlertidig art, men gir økt finansiell fleksibilitet. Verdiskapingen i sektoren er høy, spesielt relativt til et lavt rentenivå.
Normalisering av utbytte vil understøtte videre positiv kursutvikling gitt verdsettelse på moderate P/B 0.91 for regionale og 0.73 for de lokale bankene.

Kommentarer
1. Operasjonell utvikling: Høyere innskuddsmarginer mer enn kompenserer lavere boligmarginer og gir sterk rentenetto i kvartalet. Vi venter solid 4Q også, men 1Q15 kan preges av full effekt av laverer boligmarginer for alle kunder.
Kostnadsveksten er redusert i 2014 og MING/NONG vil redusere kostnadsinflasjon ytterligere (0-vekst morbank for MING).
2. Funding: Den marginale fundingkostnaden faller videre, men det tar fortsatt tid å redusere snittkostnaden blant allerede utestående lån. Overføringsgraden til Boligkreditt flater ut eller faller tilbake: senior er blitt billigere,
største enkeltengasjement aktualiserer egne kredittforetak samt at en styrket overføringskapasitet gir en fundingreserve.
3. Kapitalisering: 3Q var første kvartal bankene rapporterte under CRD IV. Økt tillegg for motpartsrisiko (CVA) bygger beregningsgrunnlag for flere regionbanker og reduserer vekst i CET 1. Flere lokale banker viser sterk økning
i CET 1 på overgangsregler for fradrag for eierskap i finansinstitusjoner, dette vil reverseres over tid men gir økt finansiell fleksibilitet de neste årene. NONGsier de vil øke utbytte i 2014, vi venter flere banker vil normalisere
utbytte i perioden 2014-2016.
4. Verdsettelse: Verdsettelsen av sparebankene er fortsatt moderat på P/B 0.91 for regionbankene og sektoren bør prises høyere over tid gitt ROE på 11%. En katalysator for fortsatt reprising over boken vil være normalisering
av utbytter og lave renter.


Full rapport 46/2014

Andre nyheter