FATCA, CRS & Legal Entity Identifier

FATCA
USA vedtok i mars 2010 Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) for å hindre amerikansk skatteunndragelse. Formålet med FATCA oppnås ved å pålegge utenlandske finansforetak å rapportere til amerikanske skattemyndigheter (IRS) om kundeforhold, der kunden direkte eller indirekte er hjemmehørende i USA.

Norge inngikk i april 2013 en mellomstatlig avtale med USA (IGA Model I) der norske myndigheter påtar seg en forpliktelse for å sikre innhenting av opplysninger fra norske finansforetak og deretter rapportere disse videre til USA.

SpareBank 1 Markets er i denne forbindelse tildelt GIIN nummer (Globalt Idendifikasjonsnummer) CJ46YF.00000.LE.578.

CRS (Common Reporting Standard)
Fra 1. Januar 2016 ble SpareBank 1 Markets pålagt å identifisere kunder med skattetilhørighet til utlandet. Nye kunder kan ikke åpnes før en bekreftelse på hvorvidt kunden har slik skattetilhørighet til utlandet er samlet inn, og gjennomgått. Dersom en ny kunde har skattetilhørighet til utlandet trenger SpareBank 1 Markets skatteyternummer, da dette skal rapporteres inn til skattemyndighetene. Hvis kunden er et selskap, har vedkommende skattetilhørighet der kunden er hjemmehørende. 


Legal Entity Identifier
Legal Entity Identifier (LEI) er en global identifikator som brukes for å identifisere juridiske enheter som deltar i finansielle transaksjoner, og i forbindelse med rapporteringer i finansmarkedet. Den internasjonale ordningen, Global Legal Entity Identifier System, er etablert etter initiativ fra G20-landene og Financial Stability Board. I praksis er det snakk om en 20-sifret kode som er unik for den enkelte juridiske enhet.

SpareBank 1 Markets har følgende LEI nummer: 5967007LIEEXZX5AEG57.